TOIMINTASÄÄNNÖT

Voimistelu- ja Urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry.

TOIMINTASÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt: 21.11.2022


1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä seura ja sen kotipaikka on Mikkeli. Seura on perustettu kesäkuun 28. päivänä 1925. Seuran virallinen kieli on suomi.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää urheilua ja levittää urheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta urheiluun.

Seura järjestää urheilu- ja muita liikuntaharjoituksiasekä koulutustilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asian omaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, koulutuksia, juhlia, tansseja ja harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Seura tekee talkootyötä ja harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa. Seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Lisäksi seura omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


3. Jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran johtokunta.
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.


4. Jäsenmaksu

Jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran vuosikokous.


5. Johtokunta

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 varsinaista jäsentä sekä 8 henkilökohtaista varajäsentä.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


6. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.


7. Tilikausi

Seuran tilikausi on 1.11.-31.10.

 

8. Seuran kokoukset

Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä joulukuussa.

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei saa
äänestää.


9. Seuran kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä seuran nettisivuilla.


10. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan sekä jaostojen jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11. Sääntöjen muuttaminen tai seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.