TOIMINTASÄÄNNÖT

 

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON ALAINEN SEURA

 

Voimistelu- ja Urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry.

 

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Voimistelu- ja Urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry.

 

Seuran toimipaikka on Ristiinan kunta Mikkelin läänissä ja toiminta-alueena Ristiinan pitäjä.

 

Seuran virallinen kieli on suomi.

 

Seura on perustettu kesäkuun 28. päivänä 1925 ja sen tarkoituksena on edistää ja kohottaa liikunnallista kasvatusta toiminta-alueellaan, innostaa jäseniä ja muita henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi sekä työskennellä puhtaan toverihengen juurruttamiseksi jäsenistöönsä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia, urheiluammuntaa ja muita kilpailuja sekä näytöksiä, juhlia ja kursseja.

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asianomasella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja ja juhlia, tekemällä talkootyötä, harjoittamalla kahvila- ja ravintolatoiminta sekä ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja.

 

II Seuran jäsenet

 

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan hyväksymä puhdasmaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa liittymismaksun ja sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan seuran ja Suomen voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) ry:n sääntöjä ja päätöksiä sekä kunniasanallaan vakuuttaa olevansa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) ry:n säädösten mukainen amatööriurheilija. Uudelle jäsenelle annetaan hänen suoritettuaan ensimmäisen jäsenmaksun jäsenkirja tai -kortti. Nimi, syntymäaika, ammatti ja muut tarpeelliset henkilötiedot merkitään seuran jäsenluetteloon. Erotessa on jäsenkirja tai -kortti annettava takaisin ja eroamispäivä merkittävä jäsenluetteloon.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on satava vähintään 23 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenille tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujensa määräaikaisesta suorittamisesta.

Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomille henkilöille johtokunnan luvatta on kielletty. Erityisen ansioituneille jäsenille on johtokunta oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä.

 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut sanotun vuoden loppuun asti.

Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkailijoitten oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnian- tai rikoslakeja taikka muuten on seuralle haitaksi, voi seuran johtokunta erottaa seurasta. Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa rangaistuspäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmä johtokunnalle.

 

III Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrää vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen.

Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilivuoden loppua.

 

IV Seuran kokoukset

 

Seuran vuosikokous pidetään kunkin vuoden joulukuussa johtokunnan lähemmin määräämässä paikassa ja aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä äänten-

laskijat,

2) todetaan kokouksen laillisuus,

3) luetaan seuran vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto,

4) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille,

5) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

6) vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma

sekä tulo- ja menoarvio,

7) valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä jäsenet vuodeksi kerrallaan,

8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan,

9) valitaan edustajat Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto(SVUL) ry:n Suur-Savon piiri

ry:n vuosi- ym. kokouksiin,

10) päätetään urheilumuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa ja valitaan

puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaa jaostoa varten,

11) käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittämät asiat.

 

10§

Seura kokoontuu, paitsi vuosikokoukseensa, myöskin milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran koko jäsenistöstä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Seuran kutsuu kokoon johtokunta julkipanolla yleisillä paikoilla ja sanomalehtien välityksellä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sekä lähettämällä kirjallinen kutsu alaseuroille.

Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Muista asioista johtokunta ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomalla tavalla.

 

11§

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

Asioita, joita jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksissa on kullakin jäsenellä, lukuun ottamatta kannattavia jäseniä, yksi ääni.

 

V Seuran asioiden hoitaminen

 

12§

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valita johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunnan velvollisuutena on yleensä valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta, laatia ja vuosikokoukselle esittää seuran vuosi- ja tilikertomus, toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet, päättää ansiomerkkien jakamisesta, kutsua kokoon seuran kokoukset, esittää asiat seuralle sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Johtokunnan kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään viisi(5) jäsentä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu päivää aikaisemmin. Kutsussa on mainittava käsiteltävä asia.

 

13§

Seuran virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja, kutsuu kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja hyväksyy maksettavat laskut.

Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja allekirjoittaa, kirjoitta jäsenkirjat (-kortit) ja hoitaa arkistoa.

Rahastonhoitaja hoitaa rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpidon.

Edellä mainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan virkailijoille valita varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä virkailijoitten tehtävistä ja velvollisuuksista.

Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien on tarkastettava seuran tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä johtokunnalle kirjallinen lausunto vähintään viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän on pidettävä silmällä, että johtokunta toimii kyllin tarmokkaasti, ja he voivat vaatia milloin tahansa tilikirjat nähtävikseen.

 

14§

Seuran tilivuosi on 1.11.-31.10

 

15§

Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

 

16§

Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

 

V Muita määräyksiä

 

17§

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä ja perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja.

 

18§

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden viikon väliajoin pidettävissä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

 

19§

Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen niin kuin se seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamista.